TVS को चयाम्पियन अफ टेक्नोलोजी अफर अब ३ दिन मात्र बाँकी

प्रकाशित मिति

२०८० जेष्ठ १६ गते, मंगलवार १२:००

Mnemonic 3days e1685427303735

जेठ १६, २०८०, काठमाडौँ : नेपालमा टीभीएसका दुई पााँङ्ग् रे सवारी साधनको एक मात्र आधधकाररक धवतरक जगदम्बा मोटसस प्रा. धल ले नयााँ बर्सलाई लधित गरेर ल्याएको च्याम्पियन्स अफ टेक्नोलोजी अफर सधकन अब ३ धदन मात्र बााँकी रहेको छ ।


नयााँ बर्स २०८० को अवसर अन्तगसत TVS लेआफ्ना हरेक बाइकको खररदमा रु ८०००को स्योर सट क्यास धिस्काउन्ट, स्कु टरको खररदमा ७००० स्योर सट क्यास धिस्काउन्ट, र अपाचे बाइकको खररदमा रु ५००० मुल्य बराबरको हेल्मेट धसत्तैमा धदइरहेको छ । त्यसका साथै 0 % ब्याजदरको फाइन्यान्स सुधबधा र बाइक एक्सचेन्जमा बजार मुल्य भन्दा १०,००० बढी भ्यालुएसन पधन पाउने अवसर यस अफर माफस त आफ्ना प्रयोगकतासलाई उपलब्ध छ । धसधमत अवधधका लाधग लागु भएको च्याम्पियन्स अफ टेक्नोलोजी अफर अब भने अन्त्य हुने भएको छ र यस अफरको फाइदा उठाउनका धनम्पि प्रयोगकतास साँग के वल तीन धदन मात्र बााँकी रहने छ ।


जगदम्बा मोटसस प्रा.धल., नेपालमा टीभीएसका दुई पााँङ्ग् रे सवारी साधनको एक मात्र आधधकाररक धवतरक हो । देशभर १४० भन्दा बढी धिलरहरुको बधलयो सञ्जालका कारण टीभीएसले बजारमा आफ्नो मजबुत पकि बनाउन र राहकहरूलाई सन्तुष्ट बनाउन सफल भएको छ । गुणस्तरीय उत्पादन, नवीन टेक्नोलोजीको प्रयोग, धबक्री पश्चातको उत्कृ ष्ट सेवा र देशभर जगेिा पाटसपुजासहरुको उपलब्धताका कारणनै धटधभएस आज नेपालको सवासधधक रुचाइएको टु–धिलर ब्राण्डका रुपमा स्थाधपत भएको छ ।

प्रतिकृया